پروژه‌های برنامه‌ریزی راهبردی(مدیریت استراتژیک)، ارزیابی عملکرد و جبران خدمت:

 بازنگری سند راهبردی

سال اجرا: 1390

کارفرما: سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

توضیحات و خصوصیات پروژه

اندازه گیری عملکرد 14 ساله

سال اجرا: 1393

کارفرما: خانه ریاضیات اصفهان

توضیحات و خصوصیات پروژه

تدوین سند راهبردی تحقیق و توسعه

سال اجرا: 1391

کارفرما: شرکت مهرتاش سپاهان

توضیحات و خصوصیات پروژه

همکاری در تدوین و بازنگری استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن

سال اجرا: 1393

کارفرما: شرکت قارچ یکتای سپاهان

   جزئیات و نتایج پروژه

تدوین سند راهبردی صنعت سنگ

سال اجرا: 1391

کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

توضیحات و خصوصیات پروژه

تدوین سند راهبردی و ساختار سازمانی

سال اجرا: 1391

کارفرما: اتحادیه انجمن‌های مهندسی و علم مواد

   جزئیات و نتایج پروژه

همکاری در طراحی سیستم پاداش و جبران خدمت

سال اجرا: 1393

کارفرما: شرکت قارچ یکتای سپاهان

توضیحات و خصوصیات پروژه

پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد

سال اجرا: 1389

کارفرما: سازمان بازیافت ومواد زائد شهرداری اصفهان

توضیحات و خصوصیات پروژه

تدوین سند راهبردی- عملیاتی

سال اجرا: 1395

کارفرما: شهرداری چمگردان

 

   جزئیات و نتایج پروژه

تدوین سند راهبردی شورای علمی

سال اجرا: 1390

کارفرما: سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

توضیحات و خصوصیات پروژه

همکاری در تدوین سند راهبردی

سال اجرا: 1391

کارفرما: دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

  جزئیات و نتایج پروژه

پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد

سال اجرا: 1391

کارفرما: سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری

توضیحات و خصوصیات پروژه

تدوین برنامه راهبردی شهر

سال اجرا: 1396

کارفرما: شهرداری زیباشهر

   جزئیات و نتایج پروژه

طراحی نظام ارزیابی عملکرد

سال اجرا: 1393

کارفرما: شرکت قارچ یکتای سپاهان

   جزئیات و نتایج پروژه

پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد

سال اجرا: 1396

کارفرما: شهرداری نجف آباد

   جزئیات و نتایج پروژه

تدوین سند راهبردی ساینا(طلا)

سال اجرا: 1397

کارفرما: ساینا (طلا)

 

 

   جزئیات و نتایج پروژه

تدوین سند راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری زیباشهر

سال اجرا: 1395

کارفرما: شهرداری زیباشهر

 

   جزئیات و نتایج پروژه

ارزیابی شاخص‌های پیامدی سند اصفهان 1400(شاخص زیست پذیری و رقابت پذیری)

سال اجرا: 1396

کارفرما: معاونت پژوهش شهرداری اصفهان

   جزئیات و نتایج پروژه

تحلیل ذینفعان

سال اجرا: 1389

کارفرما: سازمان بازیافت ومواد زائد شهرداری اصفهان

توضیحات و خصوصیات پروژه

اندازه گیری عملکرد چهارده ساله خانه ریاضیات اصفهان

سال اجرا: 1393

کارفرما: خانه ریاضیات اصفهان

توضیحات و خصوصیات پروژه