پروژه‌های زمان سنجی:

زمان سنجی و کارسنجی

سال اجرا: 1392

کارفرما: واحد انباشت فولاد مبارکه اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و بالانس خطوط مونتاژ

سال اجرا: 1394

کارفرما: گروه روشنایی گلنور

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی

سال اجرا: 1394

کارفرما: شرکت سیمان اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی

سال اجرا: 1395

کارفرما: شرکت‌های پیمان‌کاری

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی

سال اجرا: 1393

کارفرما: کمپوست‌سازی شرکت یکتا

جزئیات و نتایج پروژه

بالانس و محاسبه زمان استاندارد تولید

سال اجرا: 1389

کارفرما: شرکت قطعه‌سازان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی، ظرفیت‌سنجی و بالانس خط دایکست و ماشین‌کاری

سال اجرا: 1395

کارفرما: گروه روشنایی گلنور

جزئیات و نتایج پروژه

کارسنجی و زمان سنجی واحد شهید خرازی

سال اجرا: 1392

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی واحد احیا مستقیم

سال اجرا: 1392

کارفرما: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

 

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و بالانس کارگاه فینیشینگ

سال اجرا: 1395

کارفرما: گروه روشنایی گلنور

 

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی سالن شیر پگاه اصفهان

سال اجرا: 1397

کارفرما: شرکت پگاه اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی سالن کره پگاه اصفهان

سال اجرا: 1397

کارفرما: شرکت پگاه اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی سالن دوغ پگاه اصفهان

سال اجرا: 1397

کارفرما: شرکت پگاه اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی سالن ماست پگاه اصفهان

سال اجرا: 1397

کارفرما: شرکت پگاه اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی سالن پنیر پگاه اصفهان

سال اجرا: 1397

کارفرما: شرکت پگاه اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه

زمان سنجی و کارسنجی

سال اجرا: 1397

کارفرما: شرکت فولاد توان آورآسیا

جزئیات و نتایج پروژه

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

زمان سنجی و کارسنجی

سال اجرا: 1397

کارفرما: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

جزئیات و نتایج پروژه