گام‌های اجرایی مدیریت و کنترل پروژه

  •  شناسایی فعالیت‌های مرتبط با پروژه‌ها

  • شناسایی خصوصیات مرتبط با هر فعالیت از قبیل زمان شروع و پایان هر فعالیت، پیش‌نیازها و پس نیازهای هر فعالیت و غیره

  • تهیه فایل‌های نرم افزاری ( MSP ) مرتبط با پروژه (تعریف تقویم پروژه و زمانبندی، آماده‌سازی فرمت گزارش‌گیری)

  • گردآوری اطلاعات پیشرفت پروژه در طول اجرای پروژه و ورود اطلاعات به نرم‌افزار

  • ارائه گزارش‌های مختلف به مدیریت ارشد پروژه به صورت هفتگی و ماهیانه شامل پیشرفت واقعی و برنامه‌ای

  • پیگیری روزانه امور مربوط به کنترل پروژه‌ها (مایلستونها، مشکلات، تأخیرات و ...)

  • برگزاری جلسات هفتگی جهت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اصلاح برنامه مستندسازی روند اجرای پروژه

  • نمایش و ارائه پیشرفت کار در جلسات کارشناسی

  • تنظیم و ارائه گزارشات موردی مورد نیاز کارفرما در چارچوب وظایف مندرج در موضوع این قرارداد