ارائه يك روش تلفيقي جهت اندازه گيري توأم كارايي و اثربخشي

توضیحی درباره مقاله


ارائه مدل تلفيقي تحليل ذينفعان جهت رتبه‌بندي اهداف کلان

توضیحی درباره مقاله


ارائه روش تلفيقي انذازه گيري کارايي ساختارهاي شبکه اي شامل دور و لينک تخصيصي

توضیحی درباره مقاله


ارزيابی عملکرد با استفاده از کارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي داده‌هاي شبکه‌اي (DEA)(BSC)

توضیحی درباره مقاله


رتبه‌بندی اهداف سازمان با استفاده از تحلیل ذینفعان

توضیحی درباره مقاله


تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن

توضیحی درباره مقاله

دیگر اطلاعات کلینیک مدیریتی

آموزش و ترفند

ترفندهای نرم‌افزارهای پرکاربرد

بیشتر

عارضه‌یابی رایگان

طرح توسعه گروه آرمان نگار

بیشتر

دانلود نرم افزار

مرتبط با مدیریت صنایع

بیشتر

دیگر مقالات مرتبط با مدیریت صنایع